นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก

ผู้มีวุฒิ ม.๖ หรือ ปวช. หรือ เทียบเท่า  เพื่อบรรจุเป็น
นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี ๒๕๕๗ 
โดยสามารถศึกษารายละเอียด
ทางอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์
www.policeadmission.org


ประกาศรับสมัคร
นักเรียนนายสิบตำรวจ ประจำปี 2557

 ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค 2

 

แจ้งเบาะแสทุจริตการสอบ
การใช้อีเมล์@trainingcenter2.com
วิธีดำเนินการ


- รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๐
- รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๑
- รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๒
- รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๓
- รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๔
- รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
- รายงานการประเมินตนเอง ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แบบฟอร์มการประเมินตนเอง ตามตัวบ่งชี้ที่ ๑ - ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๖
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ศฝร.ภ.๒ ประจำปี ๒๕๕๖

       

 
   
   
127/172
©2014 by trainingcenter2.com